Dit een proces waarbij op diverse plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd met als doel plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.

Onthoud dat voor het onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater een zogenaamde ontrekkingsvergunning c.q. lozingsvergunning noodzakelijk is. Deze vergunningen worden verleend door de provincie of het plaatselijke waterschap.

Bronbemaling kan bijvoorbeeld nodig zijn om grondwater op te pompen, stabiliteit van dijken en taluds te verhogen of om het waterpeil in de bodem van een bouwput zo te verlagen dat er ‘droog’ gewerkt kan worden. Denk hierbij o.a. aan als er rioleringsbuizen of leidingen gelegd moeten worden of voor het bouwen van kelders en ondergrondse parkeergarages. In het Duits wordt bronbemaling Wasserbau genoemd.

Er zijn verschillende typen bronbemaling, hieronder lichten we een aantal toe.

Verticale bronbemaling

Bij deze vorm van bemaling gebruikt men diverse systemen. Met behulp van filters wordt op regelmatige afstanden van bijvoorbeeld 2 meter, 4 tot 7 meter lange geperforeerde zuigbuizen (vacuümfilters) de grond ingebracht met behulp van een spuitlans. Deze buizen worden vervolgens aangesloten op een verzamelleiding. Deze verzamelleiding is op zijn beurt aangesloten op een vacuümpomp. De maximale zuighoogte is meestal zo’n 4 tot 5 meter.

Gaat het om bemalingen bij een diepte van meer dan 5 meter, dan worden dieptebronnen gebruikt. Hierbij wordt onder in het boorgat een elektrische centrifugaalpomp geplaatst.

Horizontale bronbemaling

Bij horizontale bronbemaling worden de zuigbuizen op de gewenste diepte horizontaal in de bodem ingegraven.  De buizen zijn ommanteld zodat er geen zand in de buis kan komen.

Zwaartekrachtbemaling

Bestaat de bodem uit grove lagen, zoals bijvoorbeeld zand en/of grind, dan wordt meestal de methode zwaartekrachtbemaling toegepast. Hierbij stroomt het grondwater dan door hoogteverschillen naar de bemaling filters. Er ontstaat geen vacuüm omdat deze filters van boven open zijn. Het bemalingswater wordt uit de filter gezogen met behulp van een inhanger.

Spanningsbemaling

Bij het ontgraven van een bouwput kan een verstoring ontstaan in het evenwicht tussen grond en water in de diepere lagen. Hierdoor kan welvorming ontstaan of de bouwput kan openbarsten. Door spanningsbemaling toe te passen wordt het gevaar van openbarsten voorkomen doordat dit de grondwaterdruk onder de bodem van de bouwput enorm verlaagt. Wanneer is de bodem in evenwicht? Er is sprake van evenwicht als de gronddruk boven de watervoerende laag gelijk is aan de druk van het grondwater tegen de onderkant van de afsluitende laag.

Internationale bronbemaling:

  • Koop Wasserbau – DE
  • Koop Bronbemaling – NL
  • Koop Dewatering – EN